Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Konto
0
Koszyk (0)
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dołącz do nas

Regulamin programu lojalnościowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym (dalej jako ,,Program”/,,Program lojalnościowy”), organizowanym przez prowadzi MEONCBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 111, 05 – 092 Łomianki, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000866100, NIP: 1182215349, REGON: 387418053, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł, (dalej jako ,,Organizator”).
 2. Kontakt z Organizatorem może odbywać się:
  – telefonicznie pod numerem: 48 728 012 882,
  – poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: kontakt@meoncbd.pl.
 3. Program trwa od dnia 07.12.2020 roku do czasu jego odwołania, z zastrzeżeniem zapisów pkt. V.
 4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
 5. Słowa użyte w niniejszym Regulaminie, a pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu internetowego Organizatora znajdującym się pod adresem www.meoncbd.pl
 6. Program umożliwia Klientom Organizatora, nabywającym Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego www.meoncbd.pl, zdobycie punktów (dalej jako: ,,Punkty”), które mogą zostać wykorzystane w Sklepie w celu obniżenia ceny następnych Zamówień.
 7. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej www.meoncbd.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 8. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

II. UCZESTNICY PROGRAMU

 1. Uczestnikiem Programu (dalej jako ,,Uczestnik”) może być Klient Sklepu internetowego, który założył Konto i złożył Zamówienie w Sklepie.
 2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.
 3. W celu uczestnictwa w Programie (zawarcia umowy) należy założyć Konto w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu www.meoncbd.pl (dalej jako ,,Konto”) oraz wyrazić zgodę na przystąpienie do Programu.
 4. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.
 5. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania z Konta i Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania z Programu i Konta w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 6. Uczestnik będący Konsumentem może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 7. Organizator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy uczestnictwa w Programie Punkty zostają anulowane.
 9. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik  do Regulaminu.

III. PUNKTY

 1. Organizator przyznaje Punkty za zakup Towarów w Sklepie internetowym, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.
 2. Za każdy 1 zł wydany za zakup Towarów w Sklepie internetowym, z wyłączeniem kosztów dostawy, Uczestnikowi przypisywany jest do Konta 1 Punkt.
 3. Punty zostaną naliczone automatycznie, po złożeniu Zamówienia przez Uczestnika. Uczestnikowi przysługuje reklamacja na źle naliczone lub nienaliczone Punkty, zgodnie z pkt. VI Regulaminu.
 4. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.
 5. Punkty uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie Uczestnika. Przyznanie Punktów następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni, od opłacenia zamówienia.
 6. Punkty są przyporządkowane do danego Konta, nie ma możliwości ich przenoszenia pomiędzy Kontami.
 7. Punkty są ważne przez okres 12 miesięcy, liczonych od dnia ich przyznania, bądź do dnia w którym Uczestnik wypowie umowę uczestnictwa w Programie, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.
 8. Punkty po upływie terminu ich ważności nie mogą być wykorzystane i są kasowane.
 9. Jeżeli nie dojdzie do nabycia Towarów, w związku z którymi Uczestnikowi zostały przyznane Punkty (np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie której Punkty powinny być przyznane), lub w przypadku nadużyć Uczestnika lub błędnego zaksięgowania danej czynności, Punkty nie zostaną przyznane lub zostaną anulowane.
 10. Uczestnictwo w Programie nie łączy się z innymi promocjami oraz programami lojalnościowymi.

IV. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

 1. Program Lojalnościowy polega na wykorzystaniu określonej liczby uzyskanych przez Uczestnika Punktów zgodnie z pkt. III niniejszego regulaminu, w celu obniżenia ceny Zamówień złożonych po przyznaniu Punktów. Obniżenie ceny Zamówień, o której mowa w zdaniu poprzednim przysługuje Uczestnikowi od łącznej ceny zrealizowanego Zamówienia, z wyłączeniem kosztów dostawy.
 2. Liczba Punktów otrzymanych przez Uczestnika w wyniku nabycia Towarów widoczna jest po zalogowaniu na Konto. Do każdego zrealizowanego zamówienia przypisana zostanie określona liczba Punktów, które Uczestnik będzie mógł wykorzystać podczas składania Zamówienia, poprzez funkcjonalności dostępne w Sklepie na etapie składania Zamówienia. W tym celu Uczestnik wybiera liczbę Punktów przypisanych do jego Konta, które chce wykorzystać.
 3. Każdy 1 Punkt obniża cenę Zamówienia o 1 gr. Łączna kwota obniżająca Zamówienie jest zaokrąglana do pełnych złotych. Punkty od 1 do 49 zaokrąglają kwotę obniżającą Zamówienie w dół do pełnych złotych, a punkty od 50 do 99 zaokrąglają kwotę obniżającą Zamówienie w górę do pełnych złotych.

V. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Uczestnik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@meoncbd.pl. Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć umowę Uczestnikowi z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem. Wypowiedzenie przez Organizatora wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia.
 2. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty Punktów.
 3. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Programie – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który prowadzi działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Programu, po uprzednim, bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu do zaprzestania naruszeń.
 4. Organizator może zakończyć prowadzenie programu lojalnościowego. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Uczestnicy mogą wykorzystać przysługujące im Punkty w celu obniżenia Zamówienia na Towary prezentowane w Sklepie Internetowym.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: MEONCBD sp. z o.o., ul. Kolejowa 111, 05 – 092 Łomianki, na adres poczty elektronicznej: kontakt@meoncbd.pl, numer telefonu +48 728 012 882.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację oraz dostępne dane kontaktowe, np. numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania.
 4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Sklepie internetowym.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Uczestnik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

 1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie Sklepu lub przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Koncie.
 2. W sytuacji zmiany Regulaminu, o wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego przy zakładaniu Konta oraz poprzez informacje na stronie Sklepu zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 (czternaście) dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 3. Promocje czy rabaty, które przysługują Uczestnikom, w związku ze zgromadzonymi przez nich punktami na podstawie innych (w tym wcześniejszych) programów, akcji promocyjnych lub innych, realizowane są na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
[jr_instagram id="2"]
Koszyk
0